V oboru vodohospodářských staveb zajišťujeme veškeré průzkumy, geodetické práce, variantní studie,
projektovou přípravu, inženýrskou činnost i samotnou realizaci stavby.
To vše s kvalitou, zkušenostmi a tradicí více než dvacetileté praxe.

Služby

 • Odborné poradenství
 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace
 • Hydrotechnické výpočty
 • Inženýrská činnost
 • Příprava stavby
 • Technický, autorský dozor při výstavbě
 • Realizace stavby
 • Technický, autorský dozor
 • Stavební dozor
 • Zpracování soupisů prací pro veřejné zakázky včetně orientačních rozpočtů pro zadavatele VŘ s využitím cenové soustavy ÚRS Praha
 • Rybníky a vodní nádrže včetně rekonstrukce
 • Zahradní jezírka
 • Vegetační úpravy
 • Protierozní opatření
 • Protipovodňová ochrana území
 • Revitalizační opatření
 • Úprava a revitalizace vodních toků
 • Objekty na tocích
 • Polní a lesní cesty
 • Povodňové plány
 • Manipulační a provozní řády
 • Čistírny biologické, průmyslové
 • Odpadové hospodářství
 • Odvodnění (objektů, silnic...)
 • Kanalizace, přípojky
 • Kanalizační řády
 • Čerpací stanice
 • Úpravny vody
 • Vodojemy
 • Vodovody, přípojky
 • Zdravotně technické instalace
 • Technická zařízení staveb
 • Trubní vedení, hydraulická doprava
 • Geodetické práce
 • Měření polohopisu a výškopisu
 • Vyhotovení polohopisných, výškopisných plánů a podkladů pro projekční a inženýrskou činnost
 • Měření intravilánu a extravilánu
 • Měření sedimentů
 • Vytyčování hranic, ploch a parcel
 • Vytyčování staveb při realizaci
 • 3D laserové skenování
 • Dokumentace skutečného stavu budov
 • Dokumentace fasád budov
 • Zaměření skutečného provedení stavby

Reference

Sesterská společnost ZAKRA s.r.o.

Specializuje se na projekty domovních čistíren odpadních vod, vodovodní a kanalizační přípojky, domácí studny nebo retenční nádrže pro drobnou komunální sféru.

Přejit na web

Sesterská společnost VISIONPLAN-3D s.r.o.

Specializuje se na veškeré geodetické práce jak pro sféru soukromou, tak pro firmy a projekční kanceláře.

Vyhotoví Vám geometrické plány, vytyčení stavby nebo pozemku, polohopisné a výškopisné zaměření, speciální a účelové mapy, laserové skenování, 3D modely, stavební dokumentace, výpočty kubatur...

Přejit na web

Kontakty

VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň
Telefon: +420 602 737 165
IDDS: 2u78hhw
IČO: 024 58 594
DIČ: cz02458594
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA Plzeň
č.ú.: 3433843349/0800
Ing. Jaroslav Faiferlík
jednatel
absolvent ČVUT v Praze, fakulty stavební, oboru vodní hospodářství a vodní stavby.
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
Zaměstnanecké zkušenosti v podniku Povodí Vltavy na úseku ochrany čistoty vod a vodohospodářského rozvoje, ve firmě Bohemiaplan s.r.o., TI Centrum a.s., SMP CZ, a.s., MILOTA Kladno, spol. s r.o.
2009-2013 OSVČ
2013 založení společnosti VODOPLAN s.r.o.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Do naší firmy stále hledáme šikovné spolupracovníky:

 • samostatné projektanty - vodohospodáře
 • pomocné projektanty - práce vhodná i pro studenty a absolventy

Požadujeme:

 • znalost MS Windows, MS Office, AutoCAD

Nabízíme:

 • Práci ve stabilní společnosti s přívětivým kolektivem a se zajímavými zaměstnaneckými výhodami
 • Odpovídající platové ohodnocení v závislosti na zkušenostech a výkonu.
 • Kvalitní vybavení pracoviště